Preskočiť na obsah

Sociálne služby – poskytovanie FP neverejnému poskytovateľovi

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Obec môže z príjmov rozpočtu obce poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ju o poskytnutie tohto príspevku požiada, a tento príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na tento rozpočtový rok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neposkytlo.

Tieto informácie sú určené najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu občanom obce Koškovce.

Popis služby

Obec Koškovce v súlade s § 80 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) poskytuje poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

TLAČIVÁ a DOKUMENTY súvisiace s poskytnutím príspevku:

Výstupom je okrem iného zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Všetky zmluvy sú zverejnené na webovom sídle www.koskovce.sk  (na elektronickej úradnej tabuli).

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom:

–  webovej stránky https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nova-web-stranka-2.html

–  telefonicky – 057/7797128,

–  mailom – podatelna@koskovce.sk,

–  poštou či osobne na adrese: Obecný úrad Koškovce, 067 12  Koškovce 11

Ochrana osobných údajov

Obec Koškovce spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vybavenie služby nie je určená.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.