Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom podľa § 8 ods. 3, písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov


n a r i a ď u j e pre obce nachádzajúce sa v zóne pozorovania
v e t e r i n á r n e o p a t r e n i a


na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty u jazveca lesného
Za ohnisko nákazy besnoty jazveca lesného sa vymedzuje katastrálne územie obce Jabloň.
Zóna pozorovania sa vymedzuje na tieto katastre obcí: Koškovce, Dedačov, Hankovce, Maškovce, Adidovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Vyšný Hrušov, Rovné, Zubné, Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Rokytov p/Humennom, Zbojné, Zbudské Dlhé, Hrabovec n/Laborcom, Brestov n/Laborcom, Radvaň n/Laborcom, Zbudská
Belá, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Volica
Za týmto účelom sa nariaďuje:

 1. Zabezpečiť vyšetrenie nahlásených uhynutých a usmrtených zvierat počas trvania nákazy.
  Termín: v texte
  Zodpovedný: starosta obce
  SVL
 2. Počas trvania nákazy hlásiť prostredníctvom obce každý prípad expozície ľudí a zvierat,
  zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcej zveri v ohnisku.
  Termín: v texte
  Zodpovedný: starosta obce, občania obce
 3. Vykonať ochrannú vakcináciu psov a mačiek starších ako 3 mesiace a iných vnímavých zvierat, ktoré doposiaľ neboli vakcinované proti besnote alebo od poslednej vakcinácie proti besnote uplynula doba účinnosti vakcinácie. Pred vykonaním vakcinácie u psov
  zabezpečiť označenie mikročípom.
  Termín: do 14.10.2022
  Zodpovední: starosta obce, majitelia zvierat, SVL
  Zakazuje sa:
 4. Počas trvania nákazy premiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvierat a voľný pohyb psov a mačiek.
  Termín: v texte
  Zodpovedný: starosta obce
  Tieto opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom zruší
 5. po uplynutí pozorovacej doby, ak
  a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat,
  b) sa v ohnisku nenachádza žiadne vnímavé zviera,
  c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.