Preskočiť na obsah

Denný stacionár

Obec Koškovce, ako verejný poskytovateľ sociálnej služby, zriadila svoj Denný stacionár 07.01.2017.

Podľa § 40, ods. 1)  Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V Dennom stacionári sa poskytuje:
–  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
–  sociálne poradenstvo
–  sociálna rehabilitácia
–  stravovanie.

Poskytuje sa aj sociálne poradenstvo rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Zabezpečuje sa:
–  rozvoj pracovných zručností
– záujmová činnosť.