Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 2/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
25. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2021 − 10. decembra 2021
Kategória

Pripomienky k Návrhu VZN je možné posielať do 5.12.2021 na email podatelna@koskovce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Návrh VZN č. 2/2021

Prílohy