Zadanie Územného plánu Obce Koškovce

Zverejnené
21. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2020